Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky1. Tyto všeobecné obchodní
podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby – podnikatele, podnikající pod firmou „
PhDr.Markéta Mišková“ (dále též „prodávající“, nebo „poskytovatel“), se sídlem Olomouc, Jiřího z
Poděbrad 11, PSČ 779 00, IČ 42060681, s provozovnou tamtéž, upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst.1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, či na základě kupní nebo obdobné
smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávající a jinou osobou (dále jen „kupující“,
„odběratel“ nebo „uživatel“) prostřednictvím internetového portálu (obchodu) poskytovatele.
Internetový portál (obchod) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese „https://mar-mi.cz/“.
2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy si kupující prostřednictvím internetového
portálu prodávajícího pořizuje produkt, který poskytovatel nabízí, popř. na jiné případy, je-li tak
smluvními stranami ujednáno.
3. Je-li smluvní stranou spotřebitel, vztahují se na něho vedle těchto obchodních podmínek a
občanského zákoníku, ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném a
účinném znění. V případě, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít s prodávající kupní, či obdobnou
smlouvu, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, ustanovení týkající se ochrany spotřebitele se na
ni nevztahují.
4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání
ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva i obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
6. Obchodní podmínky jsou dostupné na webové stránce prodávajícího a je umožněna jejich
reprodukce, uchování či archivace, pro případné pozdější zobrazení kupujícím, či uživatelem, což
tito zmínění berou na vědomí a v případě objednávání zboží si tyto obchodní podmínky uchovají
pro svoji případnou potřebu.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Objednávat produkty poskytovatele může kupující na základě registrace (uživatelský účet) nebo
bez registrace.
9. Internetový obchod je elektronický portál poskytovatele provozovaný na webové stránce
„https://mar-mi.cz/“, který slouží především k nabídce produktů a jejich koupi.
10. Produktem se rozumí veškeré zboží prodávané, resp. nabízené poskytovatelem v internetovém
obchodě.
11. Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštěvuje internetový obchod
poskytovatele. Uživatelem je i kupující.
12. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje, nebo má v úmyslu nakoupit produkty
nabízené prodávajícím v internetovém obchodě. Kupující je také uživatel.
13. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná, tedy nenakupuje, popř. neuzavírá s prodávajícím
jinou smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.
14. Produkt na zakázku je zboží, které je zákazníkovi připraveno tzv. „na míru“, na základě jeho
konkrétního požadavku, dále jen „produkt na míru“. Při objednání produktu na míru je kupující
povinen složit prodávajícímu, zálohu ve výši 50 % kupní ceny.
II. Objednávka a uzavření smlouvy
1. Není-li prodávajícím stanoveno jinak, má kupující možnost objednávat produkty jednorázově,
jako neregistrovaný uživatel.
2. Objednávka musí obsahovat přesný název objednávaného zboží, popř. katalogové číslo, je-li
uvedeno, počet kusů, které kupující objednává, osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa,
kontaktní e-mail a telefon). V neposlední řadě kupující určí způsob dodání (viz. čl. IV. dodací
podmínky).
3. Prodávající uvádí u každého nabízeného produktu údaje a informace, které tento produkt
specifikují tak, aby byl dostatečně konkrétní a srozumitelný a nebylo tak pochyb o tom, co je
předmětem produktu nebo jaká je jeho cena.
4. Pro objednání produktu vyplní kupující elektronický objednávkový formulář (nákupní košík) na
internetovém portálu poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje informace především o: a)
kupujícím, b) objednávaném produktu, c) cenu produktu, případné vícenáklady (na dodání, balení,
atp.), d) způsobu úhrady ceny za objednaný produkt, e) zvolený způsob dodání, je-li nabízen.
5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle odběratel
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit a odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou
poskytovatelem považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Není-li uvedeno
jinak, potvrzení přijetí objednávky se nepovažuje za přijetí (akceptaci) objednávky, resp. není
uzavřením kupní smlouvy.
6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem
identifikuje objednávaný produkt, cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní
strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných
údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové
stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
7. Prodávající je oprávněn požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky). Pokud není k výzvě prodávajícího totožnost kupujícího ověřena, nebo neníli potvrzena platnost objednávky, považuje se objednávka za neplatnou. Smluvní vztah tak
nevznikne.
8. Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost čtrnácti dnů.
9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, zejména v případě,
kdy kupující v minulosti porušil smlouvu uzavřenou s prodávajícím, popř. porušil, či porušuje VOP.
10. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a odběratelem vzniká potvrzením objednávky (akceptací),
jež je poskytovatelem odesláno na elektronickou adresu odběratele. Pokud k tomuto nedojde, pak
zaplacením kupní ceny kupujícím.
11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant
objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě
uzavřena až akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.
13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
14. Uzavřenou smlouvou se prodávající především zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží, a
kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
15. Kupující může zrušit objednávku, v případě, že ji prodávající doposud nepotvrdil. Objednávky
přijaté prodávajícím jsou považovány za závazné. Závaznou objednávku lze zrušit po dohodě s
prodávajícím.
16. Možnost zrušení objednávky se nevztahuje z povahy věci na objednávku týkající se produktu na
míru. V případě, že by kupující odmítl převzít takto objednané zboží, vzniká prodávajícímu nárok
na úhradu veškerých vynaložených nákladů. Tento nárok může dosahovat 100 % avizované kupní
ceny. Tuto skutečnost bere kupující, který objednává produkt na míru, na vědomí.
17. Prezentace produktů, tak jak je umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu má
především informativní charakter. Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto
prezentovaného zboží a § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
III. Cena produktu a platební podmínky
1. Ceny produktů jsou prodávajícím uváděny včetně veškerých daní, cel a poplatků. Ceny produktů
nezahrnují náklady na balení, dopravu a dodání produktů kupujícímu (dále jen „ostatní náklady“).
Tyto ostatní náklady, jsou-li, se připočítávají k ceně produktů.
2. Cena produktů je uváděna v českých korunách (CZK). Informace o nákladech za balení, dopravu
a dodání obsahuje objednávkový formulář, popř. internetový obchod. Obecně pak o těchto
nákladech pojednává čl. IV. VOP.
3. Ceny produktů, tak jak jsou uváděny v internetovém obchodě, stejně jako ceny za ostatní náklady
jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy
není možné kombinovat, nestanoví-li prodávající jinak.
4. Prodávající má právo uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně dohodnutou cenu (množstevní
sleva, atp.).
5. Prodávající má možnost poskytnou na produkty slevu, označit je jako „akční“, či „platí do
vyprodání zásob“. Takovéto označení má svá pravidla pro uplatnění. Pravidla jsou prodávajícím
zveřejněna na webu internetového obchodu. V případě že je kupujícím uplatňován nárok na takto
označené zboží v rozporu se stanovenými pravidly, není prodávající povinen uzavřít smlouvu za
takových podmínek. Prodávající musí kupujícího upozornit, že pravidla pro uplatnění, resp. využití
„akce“ či „slevy“ nenaplnil a nabídne mu vyřízení objednávky standardním způsobem.
6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v
internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu
zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.
7. Prodávající upozorní kupujícího, pokud uváděná cena produktů v internetovém obchodě
neodpovídá aktuální situaci. Pokud kupující nesouhlasí se změnou ceny, vyhrazuje si prodávající
možnost od smlouvy odstoupit.
8. Cenu produktu, včetně ostatních nákladů ve smyslu odst. 1, tak jak jsou vždy uvedeny u těchto
produktů, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti, při osobním
převzetí, b) bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího, d) jiným způsobem, který nabízí
internetový obchod.
9. Zvolený způsob platby označí kupující v objednávce.
10. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení ohledně možnosti uhradit cenu produktu předem.
11. Cena produktu je splatná do 5-ti dnů od uzavření smlouvy, nebo do konkrétního data, které
stanoví prodávající.
12. Nezaplacením ceny zboží ve stanoveném termínu smlouva zaniká. V případě že si strany
poskytly byť jen částečné plnění, jsou povinni vrátit si vše, co navzájem od druhé strany získaly,
nedohodnou-li se jinak.
13. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit cenu zboží společně s uvedením
variabilního symbolu platby. V takové případě je závazek kupujícího uhradit cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
14. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele, popř. ji přiloží v
papírové podobě k objednanému zboží.

IV. Dodání a nabytí vlastnického práva
1. Zboží, které má prodávající skladem, expeduje zpravidla nejpozději do 48 hodin od přijetí platby
na účet.
2. Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující
informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží je vyřazeno z prodeje – nabídky, jedná
se jen o doprodej zboží z důvodu, kdy materiál, který byl na výrobek použitý již není k dispozici,
výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání, atp.) není možné za stanovených podmínek
dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, má prodávající právo odstoupit od kupní
smlouvy. O odstoupení bude kupující neprodleně informován. V případě, že kupující již zcela nebo
zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro
tento účel, nebo účet, ze kterého byla platba poukázána, a to do 5-ti dnů od odstoupení od kupní
smlouvy.
3. S ohledem na povahu nabízených produktů dodává prodávající objednané zboží buď při osobním
převzetí, anebo prostřednictvím zasilatele, se kterým má uzavřenou smlouvu. Je na kupujícím jaký
způsob dodání, resp. převzetí zvolí.
4. Náklady spojené s dodáním, nejsou součástí kupní ceny produktů a jsou vždy uvedeny u volby
dodání na webu internetového obchodu s případnými dalšími náklady. V případě, že je nutné zboží
dodávat opakovaně a to z důvodu nikoliv na straně prodávajícího, je kupující povinen uhradit
vícenáklady s tím spojené.
5. Kupující bere na vědomí, že prodávající má uzavřenou smlouvu se zasilatelem na doručování
produktů pouze v rámci ČR. Možnost doručení do zahraničí je možná pouze na základě předchozí
dohody s prodávající.
6. Dodáním ve smyslu těchto VOP se rozumí okamžik, doručení zboží kupujícímu a to v souladu se
smlouvou a na adresu, kterou uvedl. Dodáním je rovněž okamžik osobního převzetí zboží
kupujícím.
7. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením plné kupní ceny, nikoliv dříve, než zboží
převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího
okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale neučinil
tak. (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).
8. Kupující je povinen zboží při převzetí pečlivě překontrolovat, především pak to, zda je obal
neporušen, nezdeformován atp. V případě že má kupující pocit, že zboží vykazuje závady, oznámí
to přepravci a prodávajícímu. S oběma pak sepíše protokol o převzetí s výhradou, anebo protokol o
tom, že zboží převzít odmítl. Takovéto odmítnutí se nepovažuje za bezdůvodné. Podpisem dodacího
listu kupující stvrzuje, že zboží přebírá a případná reklamace z důvodu porušeného obalu nemusí
být prodávajícím uznána.
V. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě ode dne uzavření
smlouvy a to bez udání důvodů (§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku). V takovém případě má
kupující právo na vrácení plné ceny produktu. Odstoupení zašle kupující prodávajícímu písemně na
jeho kontaktní adresu, která je uvedena v těchto VOP. Odstoupení od smlouvy postačí zaslat
elektronicky.
2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 VOP se smlouva od počátku ruší. V takovém
případě vrátí prodávající peněžité plnění přijaté od kupujícího, včetně případných nákladů na
dodání, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijala. Kupující může vždy požádat o platbu na svůj bankovní
účet a prodávající mu vyhoví. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Kupující pak
prodávajícímu ve stejné době vrátí zboží, od jehož koupi odstupuje, a to na kontaktní adresu
prodávajícího. Zboží musí být kupujícím vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, pokud
možno v původním obalu. Prodávající nepřebírá zboží, které je mu vraceno kupujícím na dobírku,
což kupující bere na vědomí.
3. Právo podle odst. 1 se nevztahuje na zboží objednané jako produkt na míru. Přiměřeně se užije
odst. 11. 4. Kupující přiloží k vracenému zboží kopii dodacího listu, popř. faktury a písemné
vyjádření o tom, že od smlouvy odstupuje. Uvede své kontaktní údaje a dále uvede, jaký způsob
vrácení peněz požaduje.
5. Ve lhůtě 10-ti dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn přezkoumat vrácené zboží,
za účelem jeho případného poškození, opotřebení či částečného upotřebení.
6. Je-li kupujícím vracené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně upotřebeno, má prodávající
nárok na náhradu škody. Tuto škodu může prodávající jednostranně započíst oproti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny, popř. nároku na vrácení nákladů na dodání zboží. 7. Kupující je
v případě, že odstupuje od smlouvy a zboží vrací povinen, zasílá-li ho prodávajícímu, zabalit ho tak,
aby nedošlo k poškození. Za zboží poškozené či zničené při přepravě, kdy k poškození či zničení
došlo použitím nevhodného obalu, nemusí prodávající vrátit kupní cenu.
8. V případě, že kupující vrací zboží prodávajícímu a zvolí způsob přepravy jiný, než ten nejlevnější,
který prodávající nabízí, bere na vědomí, že prodávající je povinen uhradit náklady na vrácení zboží,
které odpovídá nejlevnějšímu způsobu přepravy, který nabízí.
9. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté plnění dříve, než-li
mu kupující vrátí zboží, nebo spolehlivě prokáže, že jej odeslal.
10. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, v případě odstoupení od smlouvy
kupujícím hradí kupující. Prodávající může započíst své náklady spojené s navrácením zboží oproti
kupní ceně a nákladům na dodání zboží, které mají být vráceny.
11. Kupující bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 12. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv do
doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající nejpozději do 5-ti dnů
kupujícímu případně zaplacenou kupní cenu. Není-li dohodnuto jinak, tak způsobem jakým mu byla
poukázána. Není-li to takovým způsobem možné, tak bezhotovostně na jeho účet. Kupující
poskytne v tomto případě prodávajícímu součinnost.
13. Poskytne-li prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím i zboží neobjednané (typicky
dar) je tento dar poskytován s rozvazovací podmínkou. Vrací-li kupující objednané zboží, resp.
dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, je kupující povinen vrátit i dar. 14.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, nemá-li kupující při objednávce splněny své závazky,
ačkoliv jsou po splatnosti.
VI. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy občanského zákoníku.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt, který mu poskytuje je bezvadný a má
všechny vlastnosti či náležitosti smluvními stranami ujednané, nebo prodávajícím uváděné, či
deklarované. Zejména pak, že má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží, věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je v
odpovídajícím množství a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ke Zboží je přikládán daňový doklad .
4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jejího sídla, popř.
elektronicky na oficiální elektronické adrese prodávajícího, která je dostupná na internetovém
portále prodávajícího. Uplatnění reklamace je možné i prostřednictvím elektronické komunikace.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
písemnou reklamaci.
6. Výše uvedené ustanovení a především záruka za jakost se nepoužije, resp. nevztahuje na produkt,
o kterém prodávající prohlásí, že nedosahuje kvality obvyklé, např. tím že má vadu, kterou
prodávající označí, je opotřebené, atp. Takový produkt nabízí většinou prodávající jako produkt
druhé jakosti a poskytuje za něho slevu. Je-li produkt takto označen, nemůže kupující uplatnit nárok
z vadného plnění, týká-li se závada či opotřebení důvodu, pro které je produkt snížené kvality či
jakosti.
7. Nedohodnou-li se strany jinak, platí, že jakákoliv korespondence mezi smluvními stranami bude
probíhat písemně. Písemnosti se doručují elektronicky, osobně, nebo prostřednictvím doručovatele
poštovních služeb.
8. Za adresu prodávajícího je považována adresa, která je uvedena v těchto VOP.
9. Za adresu kupujícího je považována adresa, kterou uvedl ve svém uživatelském účtu, popř.
adresa kterou udá jako doručovací v rámci objednávky. Přednost má adresa uvedená v rámci
uživatelského účtu.
VII. Reklamační řád
1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky
za jakost kupujícím a spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č.
634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele.
2. U všech produktů nabízených prodávajícím kupujícímu, odpovídá prodávající kupujícímu za to,
že zboží při převzetí nemá vady .
3. V případě, že se v průběhu záruční lhůty vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být produkt
používán řádně a v souladu s účelem, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho
bezplatnou opravu.
4. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo požadovat výměnu
vadného výrobku za bezvadný.
5. V případě odstranitelné vady u používaného produktu má kupující dále právo na přiměřenou
slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být
řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z
kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl,
nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat
dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů
stanovených zákonem.
7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby prodávajícím určené) bez
zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu
Prodávajícího. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Chybí-li některá
z části zboží, počíná běh lhůty pro vyřízení reklamace až dodáním chybějících částí.
8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo
jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v
případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými
zásadami.
9. Není-li prodávající schopen reklamaci vyřídit ve lhůtě dle předchozího odstavce, má kupující
právo na výměnu zboží, popř. na vrácení kupní ceny.
10. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho
užíváním. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží
nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
11. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním,
nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží, nebo
zboží druhé jakosti prodávající neodpovídá za vady způsobené dosavadním používáním nebo
opotřebením; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro kterou byla
nižší cena sjednána. Kupující má případně nárok na přiměřenou slevu.
12. Nárok kupujícího na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v případě, že: a) je zjevně porušená
ochranná či záruční pečeť, čárový kód či nálepka, pokud na výrobku je, b) došlo k mechanickému
poškození zboží, c) s produktem bylo neodborně zacházeno, nebo byla zanedbána péče o zboží, d)
produkt byl používán v rozporu s návodem k použití nebo způsobem pro který není vhodný, e) v
dalších případech, ve kterých bude prokázáno, že kupující užíval produkt nesprávně.
13. Reklamaci uplatní kupující tak, že: a) Informuje prodávajícího telefonicky, e-mailem
(miskovamarket@seznam.cz) či písemně. b) Pokud to webové rozhraní internetového obchodu
umožňuje, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude
zaslán na adresu elektronické pošty, nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní
internetového obchodu. c) Doručí reklamované zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající
nepřebírá) na kontaktní adresu prodávajícího nebo adresu místa podnikání prodávajícího (nebo
osoby určené k opravě). Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby
nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží, nebo jiný
dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího, s popisem vady a návrhem na způsob řešení
reklamace.
d) Reklamaci je možné uplatnit osobně a to v provozovně poskytovatele na ulici Jiřího z Poděbrad
11, 77900 Olomouc, kdy si návštěvu domluví dopředu telefonicky na tel č. 775212040. Po vyřízení
reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a
způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě
zdůvodnění zamítnutí reklamace. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen
předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
15. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou
zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
VIII. ADR – mimosoudní řešení sporů
1. V případě že by došlo mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku sporu,
který by vyplýval z uzavřené smlouvy a který by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, je
spotřebitel oprávněn (nikoliv povinen) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu.
2. K mimosoudnímu řešení sporů spotřebitele a prodejce je příslušná Česká obchodní inspekce
(ČOI).
3. Kontaktní informace ČOI: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – odd. ADR,
Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz
4. Kupující, který je spotřebitelem, má dále možnost využít k řešení sporů online formulář zřízený
Evropskou komisí a to na internetové adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/adrodr/index_en.htm
IX. Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též „zákon“) a nařízením
Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále též „nařízení“)
(společně dále jako „platná legislativa“).
2. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: a) jméno a příjmení,
tituly, b) adresa bydliště, c) adresa elektronické pošty, telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon),
d) identifikační číslo, daňové identifikační číslo, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy, tj. k účelu prodejnímu a marketingovému, k vedení uživatelského účtu
na e-shopu prodávajícího, vždy v rozsahu nezbytném pro účel, a to včetně realizace elektronické
platby a doručení prostřednictvím doručovací služby. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke
stejnému účelu zpřístupněny pověřeným zaměstnancům prodávajícího.
4. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů
v celém rozsahu dle tohoto článku a k tomuto účelu není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat
způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení, nebo informaci. Prodávající
Kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený
účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud Kupující souhlas odvolá, prodávající
přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující
by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. V
opačném případě se vystavuje (byť i částečné) nemožnosti řádného plnění prodávajícího,
vyplývajícího ze smlouvy. Stejně tak má kupující právo žádat prodávajícího o opravu správnosti jím
vedených údajů.
6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit zpracovatele, popřípadě jinou
osobu. Pokud tak učiní, tak pouze na základě právního jednání, jež zaváže takovou osobu k
dodržování platné legislativy. S výjimkou osob, které realizují přepravní a doručovací služby,
nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.
Případnou výjimku tvoří třetí strana, jejímž prostřednictvím je realizována elektronická platba
předmětu koupě (příjemci osobních údajů).
7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.6) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat,
aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, c) vznést proti zpracování námitku,
d) podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je:
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 www.uoou.cz, posta@uoou.cz
10. Požádá-li kupující o informaci o kategorii a rozsahu o něm zpracovávaných osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.
11. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje, jež má povinnost vést ve
strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, popř.
samotnému kupujícímu. Prodávající žádosti vyhoví, je-li to technicky proveditelné, a nejsou-li s
takovou operací spojeny neúměrné náklady. Žádost je kupující povinen podat písemně.
12. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají.
Prodávající této žádosti vyhoví, jsou-li k tomu splněny důvody, za kterých lze údaje vymazat (čl. 17
nařízení). Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného
odkladu, případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí
být prodávajícímu doručena písemně.
13. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat. Současně bere kupující na vědomí, že
odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před
jeho odvoláním.
14. Prodávající se zavazuje uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních
údajů kupujícího a případně třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo
náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím
technologických prvků, spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel, případně jiných vhodných
opatření.
15. Správcem osobních údajů je „PhDr.Mišková Markéta, Jiřího z Poděbrad 11, Olomouc 77900,
IČO: 4206068
16. Prodávající prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů nebudou zpracovávány žádné citlivé
osobní údaje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona, resp. osobní údaje zvláštních kategorií ve
smyslu čl. 9 nařízení.
17. Prodávající a kupující prohlašují, že za zpracování osobních údajů nevzniká ani jedné ze
smluvních stran nárok na odměnu.
18. Prodávající a kupující jsou při plnění uzavřené smlouvy povinni postupovat v souladu se
zákonem a s nařízením.
X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv
odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení nebo informaci.
Prodávající kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše
uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud kupující souhlas odvolá,
prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
XI. Závěrečná ustanovení
1. Formu doručování si smluvní strany mohou stanovit dohodou.
2. Oznámení týkající se vztahů kupujícího a poskytovatele, zejména týkající odstoupení od
smlouvy, se považuje za doručené, je-li doručeno elektronicky na známou elektronickou adresu
smluvní strany, nebo poštou, formou doporučeného dopisu, není-li smluvními stranami dohodnuto
nebo stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé
strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich přečtení druhou stranou, v případě
dodání prostřednictvím pošty jejich platným doručením.
3. Tyto obchodní podmínky se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č.
89/2012 občanský zákoník v platném a účinném znění, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, v platném a účinném znění a souvisejícími právními předpisy.
4. Veškeré změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek se činí pouze písemnými dodatky,
které budou zveřejňovány v elektronické podobě na internetové adrese poskytovatele. 5. Kupující
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 6.
Internetové rozhraní obchodu používá službu GOOGLE Analytics, která mimo jiné využívá
souborů „cookies“. Uživatel souhlasí s „cookies“ jako službou. Svůj souhlas stvrzuje tím, že
souhlasí s těmito VOP. Více o službě GOOGLE Analytics, která využívá souboru
„cookies“ (https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/features/index.html).
7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních
ustanovení. 8. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s
uzavíranými smlouvami a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě
požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu uzavíraných smluv, zejména učinit veškeré právní a
jiné úkony k tomu nezbytné.
9. Odesláním objednávky odběratel prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil,
rozumí jim a souhlasí s nimi.
10. Kupující bere na vědomí, že prodávající archivuje VOP i jednotlivé kupní smlouvy uzavřené
prostřednictvím internetového obchodu nebo způsobem stranami dohodnutým. Archiv je v
elektronické podobě a není přístupný třetím osobám (s výjimkou zákonných důvodů). Prodávající
poskytne kupujícímu na jeho požádání VOP nebo uzavřenou smlouvu v textové podobě (nejčastěji
v el. podobě na elektronickou adresu).
11. Prodávající není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
12. Poskytovatel může znění VOP měnit či doplňovat. Kupujícího vždy vhodnou formou upozorní,
že došlo ke změně či doplnění VOP.
13. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení. Den vyhlášení je
1.11. 2019.

Kontaktní údaje:
PhDr. Mišková Markéta
IČO: 42060681
se sídlem :Jiřího z Poděbrad 11, Olomouc 77900
provozovna: – TAMTÉŽmeil pro objednávky: miskovamarket@seznam.cz
meil pro reklamace : miskovamarket@seznam.cz
telefon: 775212040